Algemene Voorwaarden

Opdrachtbevestiging - Cursussen

Opdrachtbevestiging opleidingen, cursussen en trainingen

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs 2018 van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt met deze opdrachtbevestiging meegestuurd. Met het accepteren van deze opdrachtbevestiging en onze dienstverlening, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden en bevestigt u de ontvangst van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheid verzekering voor belastingadviseurs daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Als geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat opdrachtgever als honorarium verschuldigd is ter zake van de cursus, of maximaal één cursusjaar, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum van driehonderd- duizend euro (€ 300.000,-). De organisator van de cursus vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van cursisten. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alleen de rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem, is bevoegd tot kennisname van geschillen, waarbij wij ons wel het recht voorbehouden om aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft het geschil voor te leggen.

De cursus dient als leidraad voor uw praktijk; u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de door u verstrekte diensten en wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor de door u uitgevoerde diensten uit.

Bij onvoldoende inschrijvingen, zijn wij tot 30 dagen voor de cursus bevoegd om te annuleren en dan krijgt u het betaalde inschrijfgeld direct terug. De cursist kan tot 2 maanden voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Bij annulering tot een maand voor de cursus rekenen wij € 50,– administratiekosten. Bij annulering binnen 2 weken voor de cursusdag blijft het volledige cursusgeld verschuldigd

 

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal

Op onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs 2018 van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te downloaden op onze website www.pmfa.nl. Het cursusmateriaal dient uitsluitend ter ondersteuning van de cursus, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het cursusmateriaal mag niet verder verspreid te worden. De cursus geeft de visie van de docent. De cursist is zelf verantwoordelijk voor correcte toepassing van fiscale regels.

 

Adviesrapport

Adviesrapport

Dit advies is opgesteld op basis van de door u toegezonden informatie. Op al onze diensten en dit advies zijn de Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs 2018 van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is u reeds toegezonden en zenden wij u desgevraagd toe. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te downloaden op onze website www.pmfa.nl. Met het gebruik van dit advies, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden en bevestigt u de kennisname, ontvangst en toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden. U verplicht zich om de algemene voorwaarden ook in de relatie tot een afnemer van toepassing te verklaren en vrijwaart ons voor nalaten daarvan. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheid verzekering voor belastingadviseurs daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Als geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat opdrachtgever als honorarium verschuldigd is ter zake van het betreffende uitgebrachte advies in het betreffende dossier. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alleen de rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem, is bevoegd tot kennisname van geschillen, waarbij wij ons wel het recht voorbehouden om aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft het geschil voor te leggen.

 

Opdrachtbevestiging - particulieren

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs 2018 van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt met deze opdrachtbevestiging meegestuurd. Met het accepteren van deze opdrachtbevestiging en onze dienstverlening, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden en bevestigt u de ontvangst van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheid verzekering voor belastingadviseurs daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alleen de rechter van het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem, is bevoegd tot kennisname van geschillen, waarbij wij ons wel het recht voorbehouden om aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft het geschil voor te leggen.

Scroll naar top